Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Sukatan Peperiksaan N27 KF

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN (SUBJEK JABATAN) PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED N27 BAHAGIAN KAWALAN PENAPISAN FILEM DAN PENGUATKUASAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Tarikh Sukatan Peperiksaan diluluskan : Oktober 2009

2. Matlamat Sukatan :

i. Untuk menentukan bahawa Undang-undang Umum serta peraturan yang berkaitan dengan pentadbiran dan bersangkut-paut dengan kerja-kerja harian dalam pentadbiran dapat diketahui oleh semua pegawai dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N 27.

ii. Bagi membolehkan Pegawai-pegawai dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N27 untuk mempunyai pengetahuan mengenai Akta, Peraturan dan Manual yang berkaitan dengan tugas-tugas hakiki pegawai-pegawai yang berkenaan.

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pegawai-pegawai dalam Skim Perkhidmatan Penolong Penguat Kuasa Gred N27 lantikan terus dan KPSL.

4. Pegawai yang layak menduduki Peperiksaan : Pegawai-pegawai dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N27 yang belum disahkan dalam perkhidmatan.

5. Sukatan Peperiksaan (termasuk masa dan soalan)

Soalan-soalan yang dikemukakan kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara seperti berikut:

BAHAGIAN I: PERINTAH AM, ARAHAN PERKHIDMATAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

Soalan yang akan ditanya kepada calon adalah berdasarkan kepada perkara berikut:

Seksyen I

A. Perintah Am

i Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

ii. Bab B - Elaun-elaun dalam perkhidmatan

iii. Bab C - Cuti

iv. Bab E - Rumah dan Bangunan Pejabat

v. Bab F - Perubatan

vi. Bab G - Waktu Bekerja dan Lebih Masa

vii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

B. Arahan Perbendaharaan

Bab A ÔÇô Acara Kewangan

Bab B ÔÇô Acara Pengakuan

Bab C ÔÇô Odit, Kehilangan dan Acara Hapus Kira

Financial Procedure Act 1957 (disemak 1972)- Act No. 61

C. Tatacara Pengurusan Stor

i. Bab 1 - Am

ii. Bab 2 - Dokumentasi untuk Pemesanan dan Pengeluaran Barang- barang

iii. Bab 3 - Membungkus dan Menghantar Barang-barang Stor

Iv. Bab 4 - Tanda Pengenalan Bungkusan

v. Bab 5 - Penerimaan Barang-barang

vi. Bab 6 - Tuntutan

vii. Bab 7 - Sistem Merekod Barang-barang

viii. Bab 8 - Kawalan Stok

ix. Bab 9 - Sistem Penyimpanan Stok

x. Bab 10 - Barang-barang Terhad Tempoh Pengunaan

xi. Bab 11 - Penstoran Bahan-bahan Kimia dan Barang-barang Mudah Terbakar

xii. Bab 12 - Verifikasi Stok

xiii. Bab 13 - Pengiraan Stok

xiv. Bab 14 - Pelupusan Barang-barang

xv. Bab 15 - Kawalan Barang-barang Tak Luak

xvi. Bab 16 - Sistem Perakaunan

D. Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan

E. Pekeliling Perbendaharaan / Surat Pekeliling Perbendaharaan

Seksyen II

A. Arahan Perkhidmatan

i. Bab 1 - Jabatan dan Organisasi

ii. Bab 2 - Perkara-perkara Perkhidmatan

iii. Bab 3 - Surat-menyurat

iv. Bab 4 - Fail-memail

v. Bab 5 - Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan

vi. Bab 6 - Kemudahan-kemudahan Perhubungan

vii. Bab 7 - Kelengkapan Pejabat

viii. Bab 8 - Lain-lain Perkara Jabatan

B. Arahan Keselamatan

i. Pendahuluan, Ancaman dan Tanggungjawab

ii. Keselamatan Fizikal

iii. Keselamatan Dokumen

iv. Keselamatan Fizikal

C. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

i. PKPA Bil. 1/91 Panduan Meningkat Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon.

ii. PKPA Bi. 2/91 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan

iii. PKPA Bil. 3/91 Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

iv. PKPA Bil. 4/91 Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

v. PKPA Bil. 5/91 Panduan Mengenai Sistem Penjadualan yang Bersepadu (SIAP)

vi. PKPA Bil. 6/91 Panduan Mengenai Peningkatan Prduktiviti Dalam Perkhidmatan Awam

vii. PKPA Bil. 7/91 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

viii. PKPA Bil. 8/91 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Dail Meja

ix. PKPA Bil. 9/91 Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia

x. PKPA Bil. 10/91 Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter

xi. PKPA Bil. 11/91 Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Barang Tindakan Kerja

xii. PKPA Bil. 1/92 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dalam Perkhidmatan Awam

xiii. PKPA Bil. 2/92 Garis Panduan Perancangan dan Penyelidikan Projek Pembangunan.

xiv. PKPA Bil. 3/92 Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)

xv. PKPA Bil. 4/92 Pengendalian Pengaduan Awam

xvi. Lain-lain Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut:

Seksyen I - 7 Soalan

Seksyen II - 7 Soalan

Calon-calon dikehendaki menjawab 5 soalan daripada tiap-tiap Seksyen

Soalan - 14 Jawab 10 (Esei)

Masa - 3 Jam

Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada Peintah Am, Arahan Perkhidmatan, Arahan Perbendaharaan Pekeliling Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang berkenaan semasa peperiksaan.

BAHAGIAN II: PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG AM

Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara berikut:

i. Perlembagaan Malaysia

ii. Delegation of Power Ordinance 1956 (Cetakan Semula 1965)

iii. Interpretation Act 1967 (Cetakan Semula 1981)

iv. Interpretation and General Clauses Ordinance 1948 (Cetakan Semula 1979)

v. Government Contact Act 1949 (Disemak 1973) ÔÇô Act No.120

vi. Contract Act 1950 (Disemak 1974) ÔÇô Act No. 136

vii. Prevention of Corruption Act 1961 (Disemak 1971) Act No. 57

viii. Kanun Tanah Negara 1965 ÔÇô Act 56/1965

Penggal II - Pelupusan Tanah

Bahagian IV - Pelupusan secara lain daripada pemilikan

Bahagian V - Pelupusan secara pemberian milikan

Soalan : 14 jawab 10 (esei)

Masa : 3 jam

Calon-calon hanya dibenarkan merujuk kepada Perlembagaan dan Undang-undang di atas sahaja.

Soalan-soalan yang dikemukakan kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara seperti berikut:

BAHAGIAN III: BAHAGIAN KAWALAN FILEM

Seksyen I : A. Akta Penapisan Filem 2002

- Permula

- Lembaga Penapis

- Kawalan Filem dan Bahan Publisiti Filem

- Rayuan

- Kuasa Menteri

- Kuasa berhubung dengan penguatkuasaan, penyitaan, penangkapan

- Pelbagai

Seksyen II

A. Arahan Tetap Penguatkuasa (SOP)

- Permula

- Ibupejabat

- Risikan

- Operasi

- Siasatan

- Pendakwaan

- Barang Kes

- Pelupusan

- Pengurusan senjata api dan peluru

- Rekod, format rekod, borAng dan fail

- Perkara-perkara Am

Seksyen III

A. Kanun Acara Jenayah (CPC)

- Bab I (Seksyen: 1,2,3)

- Bab II (Seksyen: 6,7,9,)

- Bab IV (Seksyen: 15,16,17,19,20,28)

- Bab V (Seksyen: 38,39,40,41,42,43)

- Bab VI (Seksyen: 54,55,56,57,59,62,63,64,65)

- Bab XIII (Seksyen: 107,108A,117,119)

- Bab XVIII (Seksyen 152,153,154,155,156,158,159,160,162,163,164,165, 166,167,170, 172)

- Bab XIX (Seksyen: 173, 173A,174, 175, 176)

- Bab XXXVII (Seksyen: 376,377)

- Bab XXXIX (Seksyen: 395,396)

B. Akta Keterangan 1950

- Bab I (Seksyen: 1,2,3,4)

- Bab II (Seksyen: 5,6,7,8,9,10,11,32,33,34,35,36,37,38,39,45,46,53,54)

- Bab III (Seksyen: 56,57,58)

- Bab IV (Seksyen: 59,60)

- Bab V (Seksyen: 61,62,63, 74,75,76,77,78,78A,90A)

- Bab VII (Seksyen: 101,102,103,104,106)

- Bab IX (Seksyen: 118,119)

- Bab X (Seksyen135,136,137,138,139,140, 141,142,143,147,148)

Jumlah Soalan Esei : 8 soalan

Jawab : 5 soalan

- 1 soalan dari Seksyen I

- 1 soalan dari Sekyen II

- 1 soalan dari Seksyen III

- 2 Soalan dari mana-mana seksyen di atas

Masa : 2 jam 30 minit

Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan rujukan semasa peperiksaan bagi Bahagian III.

6. Keputusan : Lulus/Kandas

7. Pengecualian : Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil semula Bahagian tersebut.

8. Pemeriksa akan dilantik oleh :

Bahagian I dan II Panel Subjek Lembaga Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Bahagian III Panel Subjek Jabatan Kementerian Dalam Negeri

9. Bahasa (Soalan dan Jawapan) : Bahasa Malaysia

10. Permohonan dikemukakan kepada :

Bahagian I dan II Urusetia Peperiksaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Bahagian III Urusetia Peperiksaan Kementerian Dalam Negeri

11. Pusat peperiksaan akan ditentukan oleh :

Bahagian I dan II Urusetia Peperiksaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Bahagian III Urusetia Peperiksaan Kementerian Dalam Negeri

12. Kekerapan Peperiksaan : 2 kali setahun

13. Tarikh akhir mengemukakan permohonan :

Bahagian I dan II 1 › bulan sebelum tarikh peperiksaan

Bahagian III 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan

BAHAN-BAHAN RUJUKAN BAHAN-BAHAN RUJUKAN

Bahagian I

i. Perintah Am

ii. Arahan Perbendaharaan

iii. Tatacara Pengurusan Stor

iv. Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan

v. Pekeliling Perbendaharaan/Surat Pekeliling Perbendaharaan

vi. Arahan Perkhidmatan

vii. Arahan Keselamatan

viii. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Bahagian II

i. Penapisan Malaysia Bahagian III, IV, dan VI

ii. Kanun Tanah Negara, 1956 Akta No. 56/1965

iii. Akta Kontrak 1950 Akta No. 136/1950

iv. Akta Pencegahan Rasuah 1961 Akta No. 571/1961

v. Delegation of Power Ordinance 1956 vi. Interpretation Act, 1967 (Cetakan Semula 1981)

vii. Interpretation and General Clauses Ordinance 1948 (Cetakan semula 1979)

Bahagian III

i. Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620) termasuk Peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya.

- Peraturan dan Garis Panduan Penapisan Filem

ii. Arahan Tetap Penguatkuasa (SOP)

iii. Akta dan Kaedah yang berkaitan:-

- Kanun Acara Jenayah (CPC)

- Akta Keterangan 1950

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom