Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

Sukatan Peperiksaan N17 PQ

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED N17 BAHAGIAN KAWALAN PENERBITAN & TEKS AL-QURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Tarikh Sukatan Peperiksaan diluluskan : Oktober 2009

2. Matlamat Sukatan : Untuk menentukan bahawa Undang-undang Umum serta peraturan yang berkaitan dengan pentadbiran dan bersangkut-paut dengan kerja-kerja harian dalam pentadbiran dapat diketahui oleh semua pegawai dalam Skim Perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa Gred N17.

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai dalam Skim Perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa Gred N17 yang dilantik terus.

4. Pegawai yang layak : Pegawai-pegawai dalam Skim Perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa Gred N17 yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan.

5. Sukatan Peperiksaan (termasuk masa dan soalan):

Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

BAHAGIAN I: PERINTAH AM, ARAHAN PERKHIDMATAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

A. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

i. Syarat-syarat am lantikan dan perkhidmatan

ii. Tempoh percubaan dan perlanjutannya

iii. Pengesahan dalam jawatan dan kemasukan dalam perjawatan berpencen

iv. Penamatan kerja dan notis berhenti kerja

B. Perintah Am Bab B

i. Elaun-elaun kerana bertugas

ii. Kemudahan-kemudahan perjalanan

iii. Elaun-elaun kerana berkursus

iv. Elaun-elaun pelbagai

C. Perintah Am Bab C

i. Cuti yang diberi kerana perkhidmatan

ii. Cuti tidak berekod

D. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

E. Perintah Am Bab F

i. Rawatan perubatan untuk pegawai-pegawai

ii. Bayaran dan peraturan wad

F. Perintah Am Bab G

i. Waktu bekerja dan lebih masa

G. Arahan Perkhidmatan

Bab 1 ÔÇô Jabatan dan Orangramai

Bab 3 ÔÇô Surat menyurat

Bab 4 ÔÇô Fail memail

Bab 5 ÔÇô Memelihara dan meyimpan rekod-rekod Kerajaan

Bab 7 ÔÇô Kelengkapan pejabat

H. Arahan Perbendaharaan

i. Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam

- Am

- Terimaan

- Bayaran

ii. Acara mengenai barang-barang dan kerja-kerja 

- Am

- Pembelian, Tender dan Kontrak

I. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

i. PKPA Bil. 1/9 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon

ii. PKPA Bil. 2/91 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan

iii. PKPA Bil. 3/91 Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

iv. PKPA Bil. 4/91 Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

v. PKPA Bil. 7/91 Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)

vi. PKPA Bil. 8/91 Panduan Mengenai Prosedur Kerja dan Fail Meja

vii. PKPA Bil. 10/91 Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter

viii. PKPA Bil. 2/92 Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dalam Perkhidmatan Awam

ix. Lain-lain Pekeliling Kemajuan Awam yang dikeluarkan dari masa ke semasa

Soalan : 40 (aneka pilihan)

Masa : 1 jam

Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada Peintah Am, Arahan Perkhidmatan, Arahan Perbendaharaan Pekeliling Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang berkenaan semasa peperiksaan.

BAHAGIAN II: KAWALAN PENERBITAN, TEKS AL-QURAN DAN PENGUATKUASAAN

Soalan-soalan yang ditanya kepada calon adalah berdasarkan kepada perkara seperti berikut:

i. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984

ii. Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986

iii. Akta Keterangan 1980

- Bab I (Seksyen: 1,2,3,4)

- Bab II (Seksyen: 5,6,7,8,9,10,11,32,33,34,35,36,37,38,39,45,46, 53,54)

- Bab III (Seksyen: 56,57,58)

- Bab IV (Seksyen: 59,60)

- Bab V (Seksyen: 61,62,63, 74,75,76,77,78,78A)

- Bab VII (Seksyen: 101,102,103,104,106)

- Bab IX (Seksyen: 118,119)

- Bab X (Seksyen: 135,136,137,138,139,140,141,142,143,147,148)

iv. Kanun Keseksaan

- Bab I ( Seksyen : 1, 2, 3, 4, 5)

- Bab II (Seksyen: 17, 19, 21)

- Bab IV ( Seksyen : 96, 97, 99, 100, 101, 179)

- Bab X (Seksyen: 179, 180, 186, 189)

v. Kanun Acara Jenayah

- Bab I (Seksyen: 1,2,3)

- Bab II (Seksyen: 6,7,9)

- Bab IV (Seksyen: 15,16,17,19,22,27)

- Bab V (Seksyen: 34, 35, 36, 37, 38,39,40,41,42,43)

- Bab VI (Seksyen: 51A, 54,55,56,57,59,62,63,64,65)

- Bab XIII (Seksyen: 107,108A, 112, 117,119)

- Bab XVI (Seksyen: 137)

- Bab XVIII (Seksyen: 152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170, 172)

- Bab XIX (Seksyen: 173, 173A,174, 175, 176,177)

- Bab XX (Seksyen: 178, 179,174, 180, 186)

- Bab XXIV (Seksyen: 253,254,259,260)

- Bab XXVI (Seksyen: 278)

- Bab XXVII (Seksyen: 293)

- Bab XXVIII (Seksyen: 301)

- Bab XXXVII (Seksyen: 376,377,378)

- Bab XXXIX (Seksyen: 395,396)

vi. Arahan Tetap Penguatkuasa

vii. Perlembagaan Persekutuan

- Perkara 5 ( Hak Asasi Manusia)

Soalan : 40 soalan (aneka pilihan)

Masa : I jam

Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan rujukan.

6. Keputusan : Lulus/Kandas

7. Pengecualian : Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil Bahagian tersebut sekali lagi.

8. Pemeriksa akan ditetapkan oleh :

BAHAGIAN I oleh Panel Subjek Lembaga Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

BAHAGIAN II oleh Panel Subjek Lembaga Peperiksaan Kementerian Dalam Negeri

9. Bahasa (Soalan dan Jawapan) : Bahasa Malaysia

10. Permohonan dikemukakan kepada :

BAHAGIAN I Kepada Urusetia Peperiksaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

BAHAGIAN II Kepada Urusetia Peperiksaan Kementerian Dalam Negeri

11. Pusat Peperiksaan akan ditentukan oleh :

BAHAGIAN I oleh Urusetia Peperiksaan Jabatan Perkhidmatam Awam Malaysia

BAHAGIAN II oleh Urusetia Peperiksaan Kementerian Dalam Negeri

12. Kekerapan Peperiksaan : 2 kali setahun

13. Tarikh akhir mengemukakan permohonan

BAHAGIAN I pada 1 › bulan sebelum tarikh peperiksaan

BAHAGIAN II pada 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan

BAHAN-BAHAN RUJUKAN

Bahagian I

i. Perintah Am

ii. Arahan Perbendaharaan

iii. Tatacara Pengurusan Stor

iv. Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan

v. Pekeliling Perbendaharaan/Surat Pekeliling Perbendaharaan

vi. Arahan Perkhidmatan

vii. Arahan Keselamatan

viii. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

ix. Penapisan Malaysia Bahagian III, IV, dan VI

x. Kanun Tanah Negara, 1956 Akta No. 56/1965

xi. Akta Kontrak 1950 Akta No. 136/1950

xii. Akta Pencegahan Rasuah 1961 Akta No. 571/1961

xiii. Delegation of Power Ordinance 1956

xiv. Interpretation Act, 1967 (Cetakan Semula 1981)

xv. Interpretation and General Clauses Ordinance 1948 (Cetakan semula 1979)

Bahagian II

i. Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986

ii. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984

iii. Akta Keterangan 1980

iv. Kanun Keseksaan

v. Kanun Acara Jenayah

vi. Manual Penguatkuasaan Dan Arahan Tetap Penguatkuasa

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom